The Pledge of Responsible Rice Consumption – Panatang Makapalay

I think this pledge was written to promote rice saving attitude among us.

Bilang isang mamayang Filipino nakiisa ako sa panatang huwag magsayang ng kanin at bigas.

I, a Filipino citizen, is promising not to waste rice and rice grains.

Magsasaing ako ng sapat lamang at sisiguraduhing tamang tama and pagkakaluto nito.

I will cook enough rice for consumption and will ensure that every batch is well done.

Kukuha ako ng kaya ko lang ubusin upang sa aking pinggan ay walang matirang kanin.  Ganun din ang aking gagawin  kung may handaan o kung sa labas ako kakain.

I will get a serving that I can consume so there will be no leftover on my plate. I will practice the same whenever I eat in fiestas, parties, restaurants or whenever I eat outside my home.

Ang brown rice or pinawa ay susubukan kong kainin, pati na ang ibang pagkain bukod sa kanin  tulad ng saba, kamote at mais.

I will try eating brown rice and other energy-giving foods such as saba banana, camote and corn.

Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo nang mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka at ng makatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas.

I will preach to others the responsible rice consumption, in order to give importance to farmers’ hard work and help in attaining and maintain adequate rice supply.

Aking isasapuso ang panatang ito dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aking matitipid ay may buhay na masasagip.

I will practice this pledge with all my hearth, because for every rice and rice grain I save, there is a life that can be saved.

The pledge is courtesy of 2013 National Year of the Rice paper board fan, www.nyr2013.com. It was originally written in Tagalog.

panatang makapalay fan 1panatang makapalay fan 2


Ads

Be the first to leave a comment. Don’t be shy.

Join the Discussion